Li-Con

尺寸最小

  • 尺寸最小且设计坚固
  • 具有极高的自谐频率
  • 具有最低的最小电容值及较低的力矩
  • 相较于其较小尺寸的高电压
  • 集成法兰使安装更为简便
  • 抗磁导螺杆用于像研究或者诸如核磁共振系统之类的医疗应用

技术特征

电容(最大电容值) 30皮法 至 125皮法
电压 (峰值测试) 5千伏 至 20千伏
电流 (安培) 16安培 至 36安培
直径 35毫米
全长 99毫米 - 107毫米
电感(@ 最大电容值) ≤ 7 纳亨 - ≤ 8 纳亨

如果您需要3D图纸,电容值曲线及其他额外的数据,请联系我们的当地专家。

Li-Con C[pF] Upt[kV] I[A] Dia.[mm] Length[mm] Datasheet
CVLI-125AC/5-BFS 5 - 125 5 22 35 107 PDF
CVLI-125AC/5-BFS-2 5 - 125 5 22 35 106.5 PDF
CVLI-125AC/5-BFSF 5 - 125 5 22 35 106.5 PDF
CVLI-125AC/8-BFS 5 - 125 8 36 35 106.5 PDF
CVLI-125AC/8-BFS-2 5 - 125 8 36 35 99 PDF
CVLI-30BC/15-BFSF 3 - 30 15 16 35 99.8 PDF
CVLI-30CC/15-BAN 3 - 30 15 16 35 105 PDF
CVLI-30DC/15-BAN 3 - 30 15 16 35 105 PDF
CVLI-30DC/20-BAN 3 - 30 20 21 35 105 PDF
CVLI-30EC/15-BFSF 3 - 30 15 16 35 107.3 PDF
CVLI-30EC/15-BFSF-1 3 - 30 15 16 35 99.8 PDF
CVLI-125AC/8-DES 5 - 125 8 36 35 106.5 PDF
CVLI-25AC/15-BES-CJ 3 - 25 15 0 35 0 PDF